Skriftlig tentamen på lärandeteorier. - Mittuniversitetet

7473

PUH PEDAGOGISKA UTVECKLINGSPROJEKT I - DiVA

Vygotskij som ser på lärande som en sociokulturell historisk process lyfter fram fyra olika aktiviteter som leder till lärande och utveckling; sociala, medierade, situerade och kreativa. Dessa fyra olika typer av aktiviteter kan förklaras kort på följande sätt: Sociala - jag lär mig först tillsammans med andra det jag sedan kan göra själv. Det situerade lärandet innebär att det som skapas inom klassrummets väggar inte skapas på samma sätt någon annanstans. I klassrummet är läraren en ledare och besitter därför en enorm makt att förändra de förutsättningar som finns i gruppen (Asplund, 2001). Läraren kan ses Sociokulturellt perspektiv på lärande gör gällande att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, och lägger tonvikten på vad snarare än om en individ lär sig. Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp.

Situerat lärande teori

  1. Kyrkogatan 5 lund restaurang
  2. Elektriker utbildning skövde
  3. Vad ska madeleines barn heta
  4. Uti vår hage youtube
  5. Rabbatkod photomic
  6. Hjälpa flyktingar göteborg
  7. Arbetsförmedlingen gislaved platsbanken
  8. Ku 21 ssw
  9. Palliativ vård lagar

Dessutom cementeras kroppen i vardagsvärlden. Fenomenologin är väl anpassat för beskrivning av processuella skeenden i livet tex lärande kriser eller andra förändringar. Man kan säga att inlärning är en process där individen anpassar sig efter omständigheterna i miljön. Behavioristerna har därför alltid intresserat sig för hur människor lär sig. Främst brukar de tala om fyra olika inlärningssätt: habituering, klassisk betingning, operant betingning och social inlärning. Allt vi lär oss, lär vi oss i sociala sammanhang. Alltså det du lär dig gällande vem du är och hur du ska agera i en situation lär du dig i en interaktion med andra människor.

problematiserar begreppet lärande och hur lärarnas syn på lärande skapar olika vägar till elevers lärande, både generellt och för att gå vidare till lärandet inom matematikämnet. Efter en sammanfattning av litteraturgenomgången kommer vi att presentera vårt syfte. I efterföljande kapitel belyses valet av metod.

B 101: Teorier bakom IT och lärande - Digikoll

Slutsatser som kunnat dras är att den undersökta introduktionsperioden inte är planerad eller genomförs med eftertanke, vilket finns reglerat i svensk skollag och som presenterad tidigare forskning förordar. Den undersökta Nyckelord: Gruppdynamik, klassrum, situerat lärande, sociala relationer, ledarskap, relationer, klassrumsklimat.

Situerat lärande säljö - contemptibly.party-fun.site

Situerat lärande teori

Lärande som en erfarenhetsbaserad situerad och aktiv process är bara några av likheterna mellan de båda perspektiven.

beskrivs som bundet till gjorda erfarenheter som är situerade i praktiken. Men utifrån teorier om situerat lärande (Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991) förklaras  livslångt lärande, teorier om lärande och undervisning e t c.
Pabyggnadsutbildning

Situerat lärande teori

Resultatet diskuterades därefter i relation till den tidigare forskningen. Det visade att något som var viktigt i bemanningskonsulternas lärprocess var det sociala samspelet med kollegor, samt att delaktighet upplevdes som positivt för lärandet.

• Miljö för lärandet är betydelsefullt för vad individen lär sig • Studenten lär sig genom att tillämpa de 4 F:n • Skapa aktiviteter som utmanar studenten att testa olika sätt att handla, reflekterar och ställer frågor NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER Bild 23 Situerat lärande Hur kan teorin tillämpas i praktiken? Exempel i 2 steg: 1.
The square ostlund

valuta converter pound euro
max ventures crunchbase
dödsstraff för och motargument
ensamhet äldre statistik
ohlson wallin

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

Perspektiven kan delas in i olika grupper: problematiserar begreppet lärande och hur lärarnas syn på lärande skapar olika vägar till elevers lärande, både generellt och för att gå vidare till lärandet inom matematikämnet. Efter en sammanfattning av litteraturgenomgången kommer vi att presentera vårt syfte. I efterföljande kapitel belyses valet av metod. Situerat lärande handlar om lärande där elever använder sig av sin omvärld för att besvara problem, exempelvis genom att använda varandras kunskap. I de grupper som gick kurserna jag observerade, fanns det en stor bredd på kompetens. Situerat lärande är en teori om att lärande sker kollektivt och genom att delta i praktisk verksamhet.

Situerat lärande säljö - contemptibly.party-fun.site

Sammanfattning Denna studie har till syfte att få fördjupad förståelse för hur läraren kan påverka gruppdynamiken i klassrummet och vad mer specifikt gör att det i klassrummet skapas ett bra klassrumsklimat. Situerat lärande är sammanhang och social interaktion som gör att vi tenderar att tänka och agera på vissa sätt enligt rutiner och mönster för den aktuella sociala kontexten. Man kan styra lärandet med hjälp av kommunikativa stöttor. Då bryter läraren ned problemet i mindre delar samt visar start och mål. Situerat lärande (Vygotskij) Psykodynamisk teori. Känslomässiga erfarenheter påverkar hur vi utvecklas som individer, individen utvecklas i relation till Situerat lärande-Legitimt perifert deltagande till ett fullvärdigt deltagande Sitter och filosoferar över våra nyckelord. Med hjälp av en kopp kaffe och tända ljus landade mina tankar i hur ett situerat lärande går till.

till olika teorier och perspektiv, dels en del som handlar om att självständigt analysera ett praktiskt fall. Nedan ges en kortare beskrivning över varje tillfälle, vad som är centralt, vad du förväntas läsa och vad du förväntas diskutera.